Campaign – ESP

Campaign

001

ภายในแคมเปญ – ESP จะประกอบไปด้วย

 • การสร้างและส่งแคมเปญใหม่002การสร้างแคมเปญใหม่มีรูปแบบเนื้อหาอีเมล์ที่ต้องใส่ ดังนี้
  • หัวเรื่อง : หัวเรื่องของแคมเปญหรืออีเมล์ฉบับนี้
  • จากชื่อ : ชื่อของผู้ส่ง
  • จากอีเมล์ : ชื่ออีเมล์ของผู้ส่ง
  • ตอบกลับอีเมล์ : อีเมล์สำหรับการตอบกลับ
  • สิ่งที่แนบมา : เอกสารหรือรูปภาพที่ทำการส่งไปด้วย
  • เนื้อหา : รายละเอียดของอีเมลล์002-2โดยสามารถเพิ่มปุ่มแท็ก ซึ่งเป็นตัวแปรที่มาจากรายการข้อมูลส่งอีเมล์ของคุณ
 • ตัวดึงข้อมูล RSS แคมเปญ คือ การเชื่อมโยงกับแคมเปญฟีดของคุณ โดยตัวดึงข้อมูล RSS นี้จะเก็บข้อมูลแคมเปญล่าสุดอย่างถาวร003
 • ตารางแคมเปญ คือส่วนที่บอกข้อมูลต่างๆ ของแคมเปญที่ทำการเพิ่มไว้
  • แคมเปญ : เมื่อเข้าระบบสู่ระบบทดสอบส่งแคมเปญนี้ ตัวระบบจะมีฟังก์ชันต่างๆ ดังนี้004ประกอบไปด้วย
   • อีเมล์ทดสอบ : อีเมล์ของผู้ส่ง
   • กำหนดผู้รับ : อีเมล์ของผู้รับที่มีการบันทึกไว้
   • แสดงตัวอย่างจดหมายข่าว : ตัวอย่างเนื้อหาที่พิมพ์ไว้ในอีเมล์
   • ส่งจดหมายข่าวในขณะนี้ :  ทดสอบการส่งอีเมล์ทันที
  • ผู้รับ : จำนวนผู้ที่จะได้รับอีเมล์ฉบับนี้
  • ส่ง : แสดงเวลาที่ส่งอีเมล์
  • เปิดที่ไม่ซ้ำกัน : จำนวนอีเมล์ที่ผู้รับได้เปิดอ่าน
  • คลิกที่ไม่ซ้ำกัน : จำนวนคนคลิกลิ้งค์ที่แนบไปในอีเมล์
  • แก้ไข : แก้ไขข้อมูลอื่นๆ ในแคมเปญ005
  • ซ้ำ : สร้างแคมเปญเดิมขึ้นมาอีก 1 ครั้ง006
  • ลบ : ลบแคมเปญที่ต้องการเลือก

Rate This Article

(34 out of 98 people found this article helpful)

Leave A Comment?