File Manager – Form

file1

หน้า File Manager (หน้าการจัดการไฟล์) คือ ส่วนที่ใช้จัดการไฟล์รูปภาพทั้งหมดที่มาจากการอัพโหลดผ่านแบบฟอร์ม โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้

 • การแสดงข้อมูล คือ ส่วนที่ให้ผู้ใช้ระบุว่าต้องการให้แต่ละหน้าแสดงผลกี่รูป โดยการเลือกที่กล่อง Show และเลือกจำนวนภาพที่ต้องการ
  form16

  • โดยจำนวนที่สามารถเลือกได้คือ 10, 25, 50, 100
   form17
 • การค้นหาข้อมูล คือ การค้นหาภาพที่ต้องการ โดยการพิมพ์ชื่อไฟล์ภาพที่ต้องการ หรือ พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อภาพ ระบบจะค้นหาคำใกล้เคียงขึ้นมาแสดงให้เห็นในตาราง
  form14file2

  • จะได้ผลลัพธ์ดังนี้
   file3
 • ชื่อไฟล์ คือ ชื่อของไฟล์รูปภาพที่อัพโหลดเข้ามาในระบบจากการกรอกแบบฟอร์ม
  file4
 • ดู คือ ฟิลด์แสดงภาพตัวอย่างในรูปแบบตาราง
  file5

  • จากนั้น เมื่อผู้ใช้คลิกที่รูป ระบบจะแสดงรูปขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็นป๊อบอัพ
   file6
 • ลบ คือ ฟิลด์สำหรับการลบไฟล์ภาพที่ต้องการ เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ลบ” จะแสดงกล่องยืนยันการลบขึ้นมา โดยมีตัวเลือกคือ “ใช่” และ “ไม่” หากเลือกใช่ ระบบจะลบไฟล์ดังกล่าวทันที แต่ถ้าเลือกไม่ กล่องยืนยันจะปิดตัวลง
  file7

Rate This Article

(30 out of 91 people found this article helpful)

Leave A Comment?