Products – POS

Product

คือ หน้าสินค้า เป็นหน้าที่ระบุตารางสินค้าที่ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบ ในหน้านี้จะมีระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เพิ่มสินค้า แก้ไขสินค้า ลบสินค้า ดูข้อมูลสินค้า พิมพ์รายการสินค้า และอีกหลากหลายระบบรวม ซึ่งพร้อมอยู่ในหน้าเดียวกัน เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้า

ตารางใบสั่งซื้อสินค้า จะมีระบบอัพเดทการทำงานทุกอย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้า

ในตารางประกอบไปด้วยข้อมูลของสินค้าโดยมากจากการเพิ่มสินค้าหรือแก้ไขสินค้า

Product001

โดยองค์ประกอบของหน้า สินค้า มีดังนี้

เพิ่มสินค้า

เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูลสินค้า โดยสามารถกรอกรายละเอียดได้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ มีให้เลือกใส่ได้หลายแบบและมีระบบตรวจความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละช่องด้วย

ส่วนประกอบหลักๆ ของการเพิ่มสินค้ามีดังนี้

– รหัสสินค้า เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มสินค้า เพราะเป็นตัวบ่งชี้ว่าสินค้านี้คืออะไร และยังใช้ในการค้นหาข้อมูลจาก การเลือกสินค้า , พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า , พิมบาร์โค้ค  จำเป็นต้องใส่ *

– ชื่อสินค้า เป็นชื่อที่ใช้เรียกสินค้านั้นๆ จำเป็นต้องใส่ *

– หมวดหมู่ของสินค้า  จะดึงข้อมูลมาจากหน้า Categories จำเป็นต้องใส่ *

-นามสกุลของบาร์โค้ดนั้น เมื่อเปลี่ยนจะส่งผลต่อรูปร่างของบาร์โค้ด โดยค่าเริมต้นเป็น Code128 ซึ่งเป็นสกุลบาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐานของโลก จำเป็นต้องใส่ *

– หน่วย คือ ลักษณะนามของสินค้าในการเรียกคู่กับจำนวนของสินค้า จำเป็นต้องใส่ *

– ขนาดของสินค้า ไม่จำเป็นต้องใส่ได้

– ราคาต้นทุนของสินค้า เพื่อใช้คำนวณผลกำไร/ขาดทุนหรือสถิติของสินค้า โดยการคำนวณผลกำไร/ขาดทุนหรือสถิติของสินค้าจะอยู่ที่ หน้าแรก , พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า จำเป็นต้องใส่ *

– ราคาขายของสินค้า  เพื่อใช้คำนวณผลกำไร/ขาดทุนหรือสถิติของสินค้าได้สะดวก โดยการคำนวณผลกำไร/ขาดทุนหรือสถิติของสินค้าจะอยู่ที่ หน้าแรก , พิมพ์บาร์โค้ดสินค้าโดยมี กำไร โดยคิดจาก ราคาต้นทุน ด้วย จำเป็นต้องใส่ *

– แจ้งเตือน เป็นตั้งค่าการเตือนเวลาสินค้านั้นมีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ได้ตั้งไว้ โดยจะแจ้งเตือนในมุมบน เมื่อคลิกเข้าไปจะเป็น  หน้าแจ้งเตือนสินค้า แล้วจะมีสีแดงอ่อนในตารางสินค้า เพื่อจะได้เห็นอย่างชัดเจน ในหน้า POS เป็นกรอบเส้นปะสีแดง โดยช่อง แจ้งเตือน สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ แจ้งเตือนหรือไม่ ถ้าต้องการให้มีการแจ้งเตือน ให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมให้มีเครื่องหมายถูกขึ้นมา ถ้าไม่ต้องการการแจ้งเตือนให้คลิกเพื่อนำเครื่องหมายถูกออก จำเป็นต้องใส่ *

– อัตราภาษีที่ติดกับสินค้า เป็นค่าเริ่มต้นกับสินค้านั้น โดยนำรายการมาจากหน้า ภาษี เมื่อทำ การเลือกสินค้า จะตั้งค่าเริ่มต้นของสินค้านั้นๆ ให้เป็นเหมือนกับที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องใส่ *

– ข้อความเสริม สามารถใส่ข้อความได้ทันที โดยไม่ต้องไปเพิ่มในส่วนเนื้อหา เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Product007

Product008

– รูปสินค้า คือ การเพิ่มรูปสินค้าโดยเนื้อหาอย่างละเอียดอยู่ในหน้า อัปโหลด

– เนื้อหาเพิ่มเติม ใช้บอกข้อมูลส่วนต่างๆ ของสินค้านั้นๆโดยมี Template Note เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– ค่าเริ่มต้น แบบฟอร์มจะกลับเป็นค่าเริ่มต้นให้

– ปิดฟอร์ม

– ยืนยัน เพื่อเก็บข้อมูลไปเพิ่มในตาราง หากมีรหัสสินค้าซ้ำกับที่มีอยู่ จะขึ้นแจ้งเตือนว่าซ้ำและให้ใส่ รหัสสินค้า ใหม่

Product005

Product006

– แก้ไขสินค้า

เป็นส่วนของการแก้ไขข้อมูลสินค้า โดยสามารถกรอกรายละเอียดได้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดมาให้ มีให้เลือกใส่ได้หลายแบบและมีระบบตรวจความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละช่องด้วยโดยการแก้ไขนี้จะมีผลกับสถิติต่างๆ เช่นกัน

โดยส่วนประกอบหลักๆ ของการแก้ไขสินค้ามีดังนี้

– รหัสสินค้า เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มสินค้า เพราะเป็นตัวบ่งชี้ว่าสินค้านี้คืออะไร และยังใช้ในการค้นหาข้อมูลจาก การเลือกสินค้า , พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า , พิมบาร์โค้ค  จำเป็นต้องใส่ *

– ชื่อสินค้า เป็นชื่อที่ใช้เรียกสินค้านั้นๆ จำเป็นต้องใส่ *

– หมวดหมู่ของสินค้า  จะดึงข้อมูลมาจากหน้า Categories จำเป็นต้องใส่ *

– นามสกุลของบาร์โค้ดนั้น เมื่อเปลี่ยนจะส่งผลต่อรูปร่างของบาร์โค้ด โดยค่าเริมต้นเป็น Code128 ซึ่งเป็นสกุลบาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐานของโลก จำเป็นต้องใส่ *

– หน่วย คือ ลักษณะนามของสินค้าในการเรียกคู่กับจำนวนของสินค้า จำเป็นต้องใส่ *

– ขนาดของสินค้า ไม่จำเป็นต้องใส่ได้

-ราคาต้นทุนของสินค้านั้นๆเพื่อใช้ในการคำนวณผลกำไร/ขาดทุนหรือสถิติของสินค้านั้นๆได้สะดวกโดยารคำนวณผลกำไร/ขาดทุนหรือสถิติของสินค้าจะอยู่ที่หน้า หน้าแรก , พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า จำเป็นต้องใส่ *

– ราคาขายของสินค้า  เพื่อใช้คำนวณผลกำไร/ขาดทุนหรือสถิติของสินค้าได้สะดวก โดยการคำนวณผลกำไร/ขาดทุนหรือสถิติของสินค้าจะอยู่ที่ หน้าแรก , พิมพ์บาร์โค้ดสินค้าโดยมี กำไร โดยคิดจาก ราคาต้นทุน ด้วย จำเป็นต้องใส่ *

– แจ้งเตือน เป็นตั้งค่าการเตือนเวลาสินค้านั้นมีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่ได้ตั้งไว้ โดยจะแจ้งเตือนในมุมบน เมื่อคลิกเข้าไปจะเป็น  หน้าแจ้งเตือนสินค้า แล้วจะมีสีแดงอ่อนในตารางสินค้า เพื่อจะได้เห็นอย่างชัดเจน ในหน้า POS  จะเป็นกรอบเส้นปะสีแดง โดยช่อง แจ้งเตือน สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ แจ้งเตือนหรือไม่ ถ้าต้องการให้มีการแจ้งเตือน ให้คลิกในช่องสี่เหลี่ยมให้มีเครื่องหมายถูกขึ้นมา ถ้าไม่ต้องการการแจ้งเตือนให้คลิกเพื่อนำเครื่องหมายถูกออก จำเป็นต้องใส่ *

– อัตราภาษีที่ติดกับสินค้า เป็นค่าเริ่มต้นกับสินค้านั้น โดยนำรายการมาจากหน้า ภาษี เมื่อทำ การเลือกสินค้า จะตั้งค่าเริ่มต้นของสินค้านั้นๆ ให้เป็นเหมือนกับที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องใส่ *

– ข้อความเสริม สามารถใส่ข้อความได้ทันที โดยไม่ต้องไปเพิ่มในส่วนเนื้อหา เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– รูปสินค้า คือ การเพิ่มรูปสินค้าโดยเนื้อหาอย่างละเอียดอยู่ในหน้า อัพโหลด

– เนื้อหาเพิ่มเติม ใช้บอกข้อมูลส่วนต่างๆ ของสินค้านั้นๆโดยมี Template Note เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– ค่าเริ่มต้น แบบฟอร์มจะกลับเป็นค่าเริ่มต้นให้

– ปิดฟอร์ม

Product013

ข้อมูลสินค้า

เป็นหน้าสำหรับดูข้อมูลโดยรวมของสินค้า โดยมาจากการเพิ่มสินค้าหรือการแก้ไขสินค้า

สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลได้ โดยกดตรงสัญลักษณ์รูปเครื่องพิมพ์ ที่มุมขวาบนของหน้า

Product010

ผู้ขาย,ผู้ใช้ จะไม่เห็น ต้นทุนสินค้า

– ลบสินค้า

คือ การลบข้อมูลสินค้า เมื่อทำการลบ จะมีผลกับ รายการสินค้าเสียหาย หรือลบรายการสินค้าที่ต้องการ

เมื่อทำการลบ สินค้าจะหายไปจากตารางทันที

ซึ่งเมื่อลบสินค้าแล้ว จะส่งผลกับสถิติ หน้าแรก , สถิติสินค้า

– สถิติสินค้า

คือ สถิติของสินค้านั้นๆ โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วน

– กำไรคิดเป็น % ของสินค้า

– กำไรเป็นหน่วยของสินค้า

– จำนวนสินค้าที่ขายไปจากหน้า การขาย

  • จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อมาจากหน้า สั่งซื้อ

สามารถสั่งพิมพ์ได้ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานได้

สามารถพิมพ์ได้

สามารถ Export รูปแบบต่างๆ เช่น PNG , JPG , PDF , SVG

สามารถกำหนดรายการของการสั่งซื้อสินค้าที่แปลงเป็นสถิติได้มากกว่า 1 ข้อมูลโดยการ เลือกแถว

Product014

 

– พิมพ์บาร์โค้ดสินค้า

เป็น option ที่มีลักษณะคล้ายหน้า พิมพ์บาร์โค้ด  แต่เป็นการพิมพ์บาร์โค้ดสินค้าได้ครั้งละ 1 สินค้า

โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

แบบขนาดใหญ่

แบบขนาดเล็ก

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล

– เพิ่ม CSV

เป็นส่วนประกอบหลักและมีระบบอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาหรือจัดเรียงตารางข้อมูลตามความต้องการ โดยจะอยู่ในตารางเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– เลือกแถวตาราง

– การค้นหาข้อมูลต่างๆ

– เลือกคลังสินค้า

ส่วนการส่งออกข้อมูล เรามีระบบที่ช่วยให้การ ส่งออก หรือส่งออกข้อมูลเป็นไปได้สะดวก

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล, ผู้ขาย,ผู้สั่งซื้อ

– ผู้ขาย,ผู้ใช้ จะไม่เห็น ต้นทุนสินค้าในตาราง

– เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล สามารถแก้ไข ต้นทุนสินค้า และ ราคาสินค้าได้ โดยที่ต้นทุนสินค้าต้องน้อยกว่าราคาสินค้า และยังสามารถดูสถิติของสินค้าได้อีกด้วย

 

Rate This Article

(32 out of 86 people found this article helpful)

Leave A Comment?