Sales – POS

Sales

หรือหน้าออกใบแจ้งหนี้ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในระบบ โดยมีระบบจัดการต่างๆ เพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้น เช่น เพิ่มการออกใบแจ้งหนี้ แก้ไขการออกใบแจ้งหนี้ ลบการออกใบแจ้งหนี้ ดูข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้ พิมพ์รายการการออกใบแจ้งหนี้ และอีกหลากหลายระบบรวมอยู่ในหน้าเดียว ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว

ตารางการขาย จะมีระบบอัพเดทการทำงานทุกอย่างอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องรีเฟรชหน้า

ในตารางจะประกอบไปด้วยข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้โดยมาจากการ เพิ่มการขาย หรือ การแก้ไขการขาย

Sales001

โดยองค์ประกอบของหน้าการขาย มีดังนี้

เพิ่มการขาย

เป็นส่วนของการเพิ่มข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้ จะมีแบบฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลและรายละเอียดของซัพพลายเออร์ สามารถเลือกใส่ได้หลากหลายแบบ โดยในแต่ละช่องจะมีการตรวจการใส่ข้อมูลด้วยว่าถูกต้องหรือไม่

ส่วนประกอบหลักๆ ของการเพิ่มการแจ้งหนี้ มีดังนี้

– วันที่ หรือวัน, เวลา จำเป็นต้องใส่

– หมายเลขอ้างอิง โดยจะขึ้นอยู่ที่การ ตั้งค่า ของเราในหน้า ตั้งค่า จำเป็นต้องใส่ *

– คลังสินค้ามาจากหน้า คลังสินค้า จำเป็นต้องใส่ *

– ผู้ออกบิล มีส่วนรับผิดชอบบิลใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคาของบริษัท มาจากหน้า ผู้ออกบิล จำเป็นต้องใส่ *

– ลูกค้า มาจากหน้า ลูกค้า จำเป็นต้องใส่ *

– เพิ่มลูกค้า การเพิ่มลูกค้าแบบรวดเร็ว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– ภาษีใบแจ้งหนี้ของใบเสนอราคา ข้อมูลมาจากหน้า ภาษี จำเป็นต้องใส่ *

– ค่าขนส่งเพิ่มเติม จะนำไปรวมกับในใบเสนอราคา

– เพิ่มสินค้า เป็นข้อมูลสินค้าที่จะทำการออกใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเลือกสินค้า จำเป็นต้องใส่ *

– Invoice Note คือ การเพิ่มเนื้อหาเพื่อบอกข้อมูลในส่วนต่างๆ ของข้อมูลนั้น โดยมี Template Note เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– Staff Note คือ เนื้อหาเพิ่มเติมใช้บอกข้อมูลส่วนต่างๆ ของข้อมูลนั้น โดยมี Template Note เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– ค่าเริ่มต้น แบบฟอร์มจะกลับเป็นค่าเริ่มต้น

– ปิดฟอร์ม

– ยืนยัน จะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มในตาราง

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล, ผู้ขาย

Sales002

– แก้ไขการขาย

เป็นส่วนแก้ไขการออกใบแจ้งหนี้ จะมีแบบฟอร์มในการเพิ่มข้อมูลและรายละเอียดของซัพพลายเออร์ สามารถเลือกใส่ได้หลายแบบ โดยในแต่ละช่องจะมีการตรวจการใส่ข้อมูลด้วยว่าถูกต้องหรือไม่

ส่วนประกอบหลักๆ ของการแก้ไขการแจ้งหนี้มี

– วันที่ หรือวันเวลา จำเป็นต้องใส่ *

– หมายเลขอ้างอิง โดยจะขึ้นอยู่ที่การตั้งค่าของเราในหน้า ตั้งค่า จำเป็นต้องใส่ *

– คลังสินค้ามาจากหน้า คลังสินค้า จำเป็นต้องใส่ *

– ผู้ออกบิล มีส่วนรับผิดชอบบิลใบแจ้งหนี้หรือใบเสนอราคาของบริษัท มาจากหน้า ผู้ออกบิล จำเป็นต้องใส่ *

– ลูกค้า มาจากหน้า ลูกค้า จำเป็นต้องใส่ *

– เพิ่มลูกค้า การเพิ่มลูกค้าสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– ภาษีใบแจ้งหนี้ของใบเสนอราคา ข้อมูลมาจากหน้า ภาษี จำเป็นต้องใส่ *

– ค่าขนส่งเพิ่มเติมจะนำไปรวมกับในใบเสนอราคา

– เพิ่มสินค้า เป็นข้อมูลสินค้าที่จะทำการออกใบเสนอราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเลือกสินค้า จำเป็นต้องใส่ *

– Invoice Note เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมที่ใช้บอกข้อมูลส่วนต่างๆของข้อมูลนั้นๆโดยมี Template Note เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– Staff Note คือ การเพิ่มเนื้อหาที่ใช้บอกข้อมูลส่วนต่างๆ ของข้อมูลนั้น โดยมี  Template Note เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– ค่าเริ่มต้น แบบฟอร์มจะกลับเป็นค่าเริ่มต้น

– ปิดฟอร์ม

– ยืนยัน  จะเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มในตาราง

โดยหน้านี้สามารถเข้าถึงได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล,ผู้ขาย

 

Sales008

ข้อมูลการขาย

เป็นหน้าสำหรับดูข้อมูลโดยรวมของการออกใบแจ้งหนี้ โดยมาจากการ เพิ่มการขาย หรือ แก้ไขการขาย

สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลได้ โดยกดตรงสัญลักษณ์รูปเครื่องพิมพ์ ที่มุมขวาบนของหน้า

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล,ผู้ขาย

Sales003

ลบการขาย

คือ การลบข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้ จะมีผลเฉพาะหน้านี้ โดยไม่กระทบไปหน้าอื่นๆ

เมื่อทำการลบ ข้อมูลจะหายไปจากตารางทันที

ผู้ที่ลบข้อมูลได้ ต้องเป็นเจ้าของระบบเท่านั้น

สถิติการขาย

คือ สถิติการออกใบแจ้งหนี้นั้นๆ โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

– Total จำนวนเงินที่จ่ายทั้งหมดในวันนั้น

– Product จำนวนสินค้าในใบแจ้งหนี้ในวันนั้น

– Sales จำนวนรายการการออกใบแจ้งหนี้ในวันนั้น

สามารถสั่งพิมพ์เพื่อเก็บเป็นหลักฐานได้

สามารถ Export ในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น PNG , JPG , PDF , SVG

สามารถกำหนดรายการของการสั่งซื้อสินค้าที่แปลงเป็นสถิติได้มากกว่า 1 ข้อมูลโดยการ เลือกแถว

Sales014

– อีเมล์การขาย

คือ การส่งใบแจ้งหนี้ไปให้ ลูกต้า ที่ได้ทำการเพิ่มการขาย หรือ แก้ไขการขาย ทางอีเมล์

โดยส่วนประกอบหลักๆ ของการส่ง Email รายการออกแจ้งหนี้มีดังนี้

– จาก คือ ชื่อและอีเมล์ ของผู้ใช้

– ถึง คือ อีเมล์ของ ลูกค้า ที่ทำการเพิ่มใบเสนอราคาหรือแก้ไขใบเสนอราคาไว้ จำเป็นต้องใส่ *

– หัวข้ออีเมล์ จำเป็นต้องใส่ *

– สำเนา คือ อีเมล์ที่ส่งเพิ่มเติม โดยคนที่รับเมล์จะมองเห็นด้วย

– สำเนาลับ คือ อีเมล์ที่ส่งเพิ่มเติม รายชื่ออีเมล์อื่นจะไม่สามารถมองเห็นเมล์สำเนาลับได้

– ข้อความ คือ ข้อความที่แนบไปกับอีเมล์ฉบับนั้น โดยมี Template Note เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

– ลายเซ็นต์ออนไลน์ สามารถเลือกได้ว่าจะให้ส่ง ลายเซ็นออนไลน์ ไปหรือไม่

– เอกสารหมดอายุ สามารถระบุได้ว่า จะกำหนดให้ลายเซ็นต์ออนไลน์หมดอายุภายในกี่วัน

– ส่ง อีเมลล์

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล,ผู้ขาย

Sales006

ตัวอย่าง email

Sales007

PDF

Sales005

เป็นส่วนประกอบหลัก โดยมีระบบอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการค้นหาหรือจัดเรียงตารางข้อมูลตามความต้องการ โดยแสดงผลในรูปแบบตาราง

– เลือกแถวตาราง

– การค้นหาข้อมูลต่างๆ

– เลือกคลังสินค้า

ส่วนการส่งออกข้อมูล มีระบบที่ช่วยให้การ ส่งออก ข้อมูลเป็นไปได้สะดวก

สามารถเปลี่ยนสถานะได้จากการเลือกปุ่มแสดงสถานะ

โดย สถานะ แบ่งออกเป็น 3 สี

  • สีแดง คือ เริ่มต้นเพิ่มข้อมูลหรือเมื่อส่ง email
  • สีเหลือง คือ ลูกค้าเปิดอ่าน email
  • สีเขียว คือ ลูกค้าเซ็นต์ลายเซ็นต์ออนไลน์แล้ว

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนความหมายของสถานะแต่ละสีได้ด้วยตนเอง

ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในหน้านี้ได้คือ เจ้าของระบบ,ผู้ดูแล,ผู้ขาย

Rate This Article

(59 out of 150 people found this article helpful)

Leave A Comment?